การจัดการเว็บ

เว็บไซต์

ก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ให้สมบูรณ์นั้น ผู้จัดทำจะต้องมีกระบวนการสร้างและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
– การวางแผน เป็นขั้นตอนที่ผู้สร้างเว็บไซต์จะต้องรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะนำมาสร้างเว็บไซต์ กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นกำหนดขอบเขตและความต้องการของเว็บว่าจะต้องมีอะไรบ้าง และการทำงานจะต้องมีการวางแผนดังนี้
– ระยะเวลาดำเนินงาน
– งบประมาณ

– การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ทำต่อจากการวางแผน เมื่อวางแผนเสร็จแล้ว และนำไปปฏิบัติงาน โดยในการรวบรวมข้อมูลนั้นก็รวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการสร้างเว็บไซต์ตามเว็บไซต์ที่่จะต้องจัดทำ เช่น จะทำเว็บไซต์ขายสินค้า ก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำมาแสดงในเว็บไซต์ของเรา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบและสมบูรณ์ที่สุด เช่น ข้อมูลรายละเอียด รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นควรเก็บแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานตอนพัฒนาเว็บไซต์

– การออกแบบ เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลและแผนที่วางไว้ไปสร้างเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์จะเน้นที่การจัดวางและออกแบบหน้าจอของเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกันกับธุรกิจของลูกค้า หลักสำคัญการออกแบบ คือ
– กำหนดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ว่าเป็นเว็บไซต์ประเภทใด วางเป้าหมายของผู้เข้าชมโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหลักว่าเป็นคนกลุ่มใดซะส่วนใหญ่
– วางโครงร่างของเว็บไซต์ โดยมีการกำหนดว่าในเว็บไซต์เรานั้นจะมีกี่หน้า ในแต่ละหน้ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะนำมาแสดงบนเว็บไซต์
– ออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ สร้างในโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาเว็บไซต์จากนั้นแล้วทดสอบผ่านทุกเว็บบราวเซอร์ที่ใช้
– เลือกเว็บบราวเซอร์ ซึ่งในการเลือกเว็บบราวเซอร์ที่ใช้ในการแสดงผลนั้น จะได้เป็นการกำหนดขนาดความกว้าง ยาว รวมถึงการวางองค์ประกอบของเว็บไซต์ให้สวยงามและแสดงผลได้เร็ว

– การพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์ โดยเน้นไปที่การตกแต่งและเสริมเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับเว็บ เช่น การกำหนดสี, ภาพที่จะช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

– ทดสอบและปรับปรุง เป็นการทดสอบแบบ ออฟไลน์ ยังไม่ได้อัพโหลดขึ้นสู่อินเตอร์เน็ต แต่ก็สามารถแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ได้เหมือนจริง เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงในส่วนของ ตัวอักษร ขนาดภาพ การจัดวางตำแหน่งต่างๆ ทั้งเรื่องสีและการปรับตกแต่งให้สวยงาม

– การเผยแพร่เว็บไซต์ให้ออนไลน์ เรียกว่า อัพโหลดโดยในการอัพโหลดนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนโดเมนเนมและมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ เรียกว่าโฮสติ้ง

– การบำรุงรักษา เป็นการติดตามว่าเว็บไซต์มีข้อขัดข้องหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งเรียกทางเราเรียกว่าขั้นตอนการอัพเดทเพื่อให้มีผู้เข้าชมอยู่ตลอดและจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ